Felhasználási feltételek

 

A felhasználási feltételek tartalma

 

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a BÉCSI FEKETE Kft. (2120 Dunakeszi, Barátság 1., a továbbiakban: Szolgáltató), által üzemeltetett www.becsifekete.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Weboldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (www.becsifekete.hu) tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A Weboldalak struktúrájából adódóan, a keretei között elérhető egyes szolgáltatásrészek saját Felhasználási Feltételekkel rendelkezhetnek. Amennyiben az adott szolgáltatásrész saját Felhasználási Feltételei és jelen Szerződés rendelkezései ütköznek, az adott szolgáltatásrész Felhasználási Feltételei irányadóak.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben belföldi és külföldi közélet, politika, sport, bulvár, gazdaság, életmód, kultúra, technika és tudomány témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez. A Szolgáltatások elsősorban a nőket érdeklő, életüket leginkább befolyásoló információkat alkalmazzák, illetve az ezzel kapcsolatos írói, szerkesztői állásfoglalásokra.

 

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása; stb.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: Hozzászólások). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

A szolgáltatás főbb részei

 

Felhasználói tartalmak

A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.

A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmazza (1. számú melléklet).

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom megjelenésének korlátozásáról.

Hozzászólások

Felhasználóknak lehetősége van a Szolgáltató bizonyos cikkeihez szöveges hozzászólásokat (Hozzászólás) fűzni, amelyek a többi felhasználó számára is láthatóvá válnak. Hogy melyik cikkekhez van lehetősége a felhasználóknak hozzászólni, azt a Szolgáltató a cikk tartalmát tekintetbe véve, mérlegelés alapján, szabadon határozza meg.

A Hozzászólások írására és megjelenítésére Szolgáltató harmadik fél által fejlesztett, üzemeltetett és fenntartott technikai megoldást használhat, ennek használatáról a Felhasználókat megfelelő módon, a Weboldalakon tájékoztatja. A technikai megoldások működéséért, esetleges hibáiért, a hozzászólások elvárt megjelenéséért Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget.

 

Szolgáltató nem biztosítja minden tartalmához a hozzászólás lehetőségét, és egyes cikkeiből szubjektív mérlegelés alapján utólag kikapcsolja a hozzászólásokat lehetővé tevő modult, ezzel eltávolítja a korábban megjelent valamennyi hozzászólást, és megvonja a további hozzászólás lehetőségét. Ez minden esetben a Szolgáltató egyedi döntésén alapul, a Felhasználók ezzel kapcsolatban semmilyen panasszal, vagy igénnyel nem élhetnek a Szolgáltató felé.

Szolgáltató a hozzászólásokat a Tartalmi szabályzatban rögzített elvek szerint szúrópróbaszerűen ellenőrzi és moderálja. A jelen Szerződés rendelkezéseit súlyosan és/vagy ismétlődően megszegő felhasználói magatartás esetén a moderátorok az adott Felhasználó valamennyi, a Weboldal keretén belül közzétett hozzászólásának megjelenését korlátozhatják, vagy törölhetik.

A Felhasználói Tartalom Weboldalra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak és cégcsoportjának. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

Szavazás

A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez, a Szolgáltató ezen véleménynyilvánításokat csak és kizárólag statisztikai adatok képzésére használhatja, mely adatok a Szolgáltatás keretein belül, egy automatizmus segítségével, összesítve érhetőek el. A szavazás eredménye nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

 

Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás cikkoldalain található közvetlen linkek lekattintásával harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket (pl. Facebook, Google+, Twitter, stb.). A funkció használatához a megosztásra használni kívánt szolgáltatáson élő regisztráció szükséges, mely teljesen független a Szolgáltatástól és a Szolgáltatótól. Az említett harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Hírlevél

A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél adott esetben reklámot is tartalmazhat. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím), valamint a kért hírlevél típus kiválasztásával. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Szolgáltató Magyarország területén, védett székhelyén található szerveren tárolja a Felhasználók személyes adatait.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a becsifekete@gmail.com ügyfélszolgálati email címen, vagy a Szolgáltató székhelyére postán küldött levéllel vonható vissza, illetve ugyanezen címeken kérhető tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatosan.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-……./2018.

Szolgáltatói tartalom

 

A II.1. pontban írt híreken, és a hozzájuk kapcsolódó további adatokon és információkon túl a Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok – pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek stb.. (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).

A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Weboldalakra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

„Forrás: www.becsifekete.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó az oldal közvetlen (deep) linkjével

A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

Felelősség

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A hírlevél, eDM feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló szavazási adatok nem tükrözik a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

Részvétel nyereményjátékokban

Az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az általa üzemeltetett weboldalon nyereményjátékot szervezzen. A nyereményjátékokon a részvételt az Szolgáltató nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a Felhasználó részéről, illetőleg az Szolgáltatótól vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

A Játékból ki vannak zárva az Szolgáltató munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel feltételei:

Add meg a valódi neved – így személyre szóló ajánlatokat küldünk majd neked, továbbá a nyereményt is csak személyazonosságod igazolásával veheted át,

A nyereményjátékban csak az személy vehet részt, aki a regisztráció idején betöltötte a 18. életévét, emellett cselekvőképes,

Add meg az e-mail címed – s hogy az értesítéseket elküldhessük neked, szükség van még az e-mail címedre,

A pornográf, vagy esetlegesen más embereket sértő tartalmakat töröljük a játékból, és azonnali kizárással jár,

Az Szolgáltató jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki valótlan adatokkal regisztrál, vagy többször regisztrál (kivéve, ha az adott játék feltételei ezt lehetővé teszik),

Az Szolgáltató jogosult kizárni mindazon Felhasználókat, akik a játékban, vagy az Szolgáltató által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy az Szolgáltatót más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek, valamint akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség és az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Felhasználót terhelik.

Az Szolgáltató a sorsolás idejét és módját jogosult önállóan meghatározni.

A Kupon és felhasználása

Bizonyos akciók, kuponok csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

Eredményes Akció esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

A Kupon leírása

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

A Szolgáltatás megnevezése,

A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,

A Kupon névértéke,

A kedvezmény mértéke,

A Kuponkód – egyedi azonosító ,

A Felhasználó személy neve,

A Kupon érvényességi ideje (legkorábbi és legkésőbbi időpont),

A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

A Kupon felhasználása

A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy www.becsifekete.hu Kupont kíván a fizetéshez felhasználni.

A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Szolgáltató, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Szolgáltatót értesíteni, megjelölve az Akció nevét és a Kupon egyedi azonosító számát. Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató bizonyos Akciók esetén a Kupon igénybevételéhez, érvényesítéséhez további adatokat (pl. szállítási-, postázási cím, értesítési telefonszám) kérjen be a Felhasználótól a Kupon megrendelése során. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át!

A Partner, nem pedig az Szolgáltató a Kupon, illetve az áruk és szolgáltatások eladója, és egyedüli felelőse a Felhasználó által megszerzett Kuponok beváltásáért. Szolgáltató közvetíti a Kupon eladását, melyet a Partnernél megvásárolt árukkal és termékekkel kapcsolatban lehet beváltani. Mindezek okán a jogviszony a Partner és a Felhasználó között jön létre, a Felhasználó igényt kizárólag a Partnerrel szemben érvényesíthet.

Amennyiben az Szolgáltató értékesíti a kupont – tehát az Szolgáltató a kereskedő – erről a Felhasználókat tájékoztatja. Ebben az esetben a jogviszony a Felhasználó és az Szolgáltató között jön létre.

A Kupon felhasználása során csak egy Kupon használható fel, ha a Partner másképp nem rendelkezik. A Kupon nem kombinálható más Kuponnal, külső igazolásokkal, további kuponokkal vagy promóciókkal, hacsak az Akcióban meghatározott feltételek ezt lehetővé nem teszik. A Kuponok reprodukciója, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve ha a vonatkozó törvénynek megfelelően történik.

Bármilyen beváltási kísérlet, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek és szabályoknak, érvényteleníti a Kupont.

További feltételek és szabályok minden www.becsifekete.hu Kuponhoz

Minden Kupon a www.becsifekete.hu és az akcióban részt vevő Partner feltételeinek és szabályzatainak tárgya.

A Partneri Kupon tulajdonosa és kibocsátója a Partner. Mint a Kupon tulajdonosa és kibocsátója, a Partner vállal teljes felelősséget bármilyen sérülésért, kárért, követelésért és költségért, amely az ügyféllel történik, teljes egészében vagy részben a Partnernél történt a Kupon felhasználásával, igénybevételével kapcsolatban, illetve bármilyen kötelezettséggel szemben, amely be nem váltott vagy csak részben beváltott Kuponnal kapcsolatban merül fel.

A Felhasználó felmenti Szolgáltatót, annak alkalmazottjait és ügynökeit bármilyen követelés, kötelezettség, kár vagy sérülés felelőssége alól, amely a Partner tettének vagy tettének hiányából adódik valamely Kuponnal kapcsolatban vagy az azzal kapcsolatos termékkel, szolgáltatással összefüggésben, illetve a Kupon vagy Kupon részének beváltásával, igénybevételével kapcsolatban.

Külső tartalom

A www.becsifekete.hu, hasonlóan bármely más internet szolgáltatóhoz, harmadik fél vagy felhasználó tartalmát terjeszti (és nem publikálja). Ennek megfelelően, Szolgáltatónak nincs szerkesztőségi beleszólása az ilyen jellegű tartalmakba. Harmadik fél által (beleértve a Partnereket és a Felhasználókat is) közzétett vélemény, tanács, kijelentés, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ, illetve tartalom a szerző közlése, nem pedig az Szolgáltatóé.

Sokszor, az oldalon keresztül elérhető tartalom az adott információközlő, a végfelhasználó, vagy a www.becsifekete.hu val szerződésben nem álló más felhasználó véleményét és ítéletét tükrözi. A Www.becsifekete.hu kizárólag azoknak a www.becsifekete.hu oldalán megjelenő véleményeknek, tanácsoknak, kijelentéseknek a pontosságáért vállal felelősséget, amelyeket az Szolgáltató meghatalmazott szóvivője tesz közzé ezen minőségben eljárva. Az Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a végfelhasználót érte az oldalon található információkkal kapcsolatban.

A végfelhasználó saját felelőssége, hogy Weboldalon elérhető információk, tanácsok, vélemények vagy egyéb tartalom pontosságáról, teljességéről vagy hasznosságáról meggyőződjön.

A www.becsifekete.hu oldalon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezen linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a www.becsifekete.hu részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Www.becsifekete.hu nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért, elérhetőségéért. Amennyiben a végfelhasználó úgy dönt, hogy tovább megy a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi.

 

Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősűl és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll!

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni! A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Www.becsifekete.hu logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné a Kupont igénybe vevőt, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja; Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az Interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az Internet és a Weboldal használatára, illetve az Internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Szolgáltató a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben az Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni;a Weboldal tartalmának politikai célú felhasználása szigorúan tilos! Felhasználó hozzájárul, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

A Szerződés megszűnése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldalon olyan személyes adatát fedezi fel, amelynek megjelenéséhez nem járult hozzá, és megjelenítésére jogszabályi felhatalmazás sincs, úgy az alábbiakban felsorolt jogait az info@becsifekete.hu címen vagy a BÉCSI FEKETE Kft. postai címén tudja érvényesíteni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben, valamint kérheti adatai törlését, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A fenti címeken bármikor kérhető tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatosan.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

Budapest, 2017. március 20.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

TARTALMI SZABÁLYZAT

 

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

 

Általános szabályok

Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos

(a)   trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

 

(b)   személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

(c)   olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

(d)   személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

(e)   obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

 

(f)    olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

(g)   olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(h)  a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;

(i)     szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)

(j)     szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

(k)   más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

(l)     vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

(n)  a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

(o)   reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés

Csak az arra kijelölt helyen és a jelen Szerződésben meghatározott módon szabad

 

(p) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;

(q) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

(r) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

 

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a szerkesztőségi moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát a www.becsifekete.hu oldalon, illetve az ezekhez kapcsolódó oldalakon. A hozzászólás eltávolítása azt jelenti, hogy annak eredményeképpen a kommente(ke)t csak az adott Felhasználó Facebook ismerősei láthatják. A hozzászólások végleges törlése a Facebook szolgáltatójától kérhető.

A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes információk a Moderálási Alapelvekben találhatók.

Moderálási Alapelvek

A jelen fejezet célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes Felhasználói Tartalmakat eltávolítani.

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, megvonhatják hozzászólási jogát.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek eltávolítására.

A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat eltávolítsanak.

 

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: becsifekete.blog@gmail.com.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el.

 

Az egyes tilalmak részletesen:

(a) Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata.

Az, hogy egy Felhasználói Tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is.

Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a Felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért eltávolítanak olyan Felhasználói Tartalmakat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmasak lehetnek arra, hogy másokban rossz érést keltsenek, vagy ha azonos tárgyban több Felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják.

(b) A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.

A Weboldal nem a megfelelő színtér arra, hogy a Felhasználók személyeskedő üzeneteket küldözgessenek és magántermészetű konfliktusaikat publikálják. Ennek megfelelően tudomásszerzés esetén Szolgáltató mérlegelés nélkül korlátozza minden olyan tartalom megjelenését, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint függetlenül attól, hogy ki tanúsította a fenti magatartást- az összes résztvevő Felhasználó aktivitását korlátozza. A korlátozás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes Felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján.

 

(c) Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.

(d) Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél, SMS, telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) elhelyezése még az érintett beleegyezésével sem megengedett. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, sem nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan tartalom mérlegelés nélkül eltávolításra kerül a Weboldal megjelenéséből, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

A felhasználónevek (álnevek, „nick”-ek) mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a Felhasználók védelme érdekében.

Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

 

(b) Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.

 

A Weboldalon nem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalmat közzétenni. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topik témáját is figyelembe veszik intézkedéseikkor, és szükség esetén törlik a kérdéses Felhasználói Tartalmat.

Szexuális szolgáltatásra való felhívás szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 2012. évi II törvény 184. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.

(f) Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények végzéséhez.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon, a Szolgáltató – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

 • gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;
 • dohánytermékek;
 • hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető, illetve olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, tilos továbbá az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
 • emberi, vagy állati szervek, szövetek;
 • fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.);
 • vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal hirdetnek;
 • értékcikkek, étkezési utalványok;

 

 • olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
 • régészeti leletek;
 • postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
 • aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, vagy olyan tartalmak közzététele, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak, illetve büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozóan adnak információkat;
 • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
 • közösségi oldalak, e-mailszolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan,
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • olyan termékek, amelyek értékesítésére a felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi;
 • szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 172., 184., 192. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.

(g) Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató (vagy azzal egy cégcsoportba tartozó társaság) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

 

A Szolgáltató és a vele szerződött partnerek igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, vállalkozások. A Szolgáltató elvárja a Felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.

(h) A moderátorok döntésének felülbírálása, és eltávolított hozzászólások bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele.

Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül korlátozzák az adott Felhasználó hozzászólási jogosultságát.

 

(i)                A szolgáltatás szándékos hátráltatás

 

Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli (“offtopic”) Felhasználói Tartalmak megosztása.

Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen.

 

A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a Felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok, amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy Felhasználók csoportját.

 

(j) Többi Felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.

 

Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy Felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.

(k) Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.

Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető Felhasználónak.

(l) Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jóhírnevének megsértése

A Ptk. szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

Mind a jóhírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálni a véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.

 

(m) Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása.

Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:

 

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk);
 • a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk);
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény);
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejáték törvény);

 

(n) A Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívás.

 

Amennyiben egy Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató szolgáltatásaival, saját belátása szerint dönthet, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban a szolgáltatás igénybevételének megtagadására a többi Felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat a Szolgáltató jó hírnevével, általános megítélésével kapcsolatban, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen hozzászólások esetén közbelépnek.

(p)   Reklám közzététele, kereskedelmi tevékenység folytatása.

 

Tilos a Weboldalon (Hozzászólások, stb.) bármilyen olyan tevékenységet végezni, melyért a Felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér, vagy fogad el, illetve tilos ezen tevékenységet reklámozni.

A Szolgáltatás és a Weboldalon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használható közvetlenül, vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok marketing, direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát, spam-ek küldését).

 

A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozottan, és a többi cikktől jól elkülönült helyen tehetők közzé az alábbi tartalmak:

(q)   Kizárólag az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási, vételi és csereajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, továbbá álláshirdetést feladni. Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a Felhasználói Tartalom eltávolítását követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.

 

(r)    Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a belpolitikai témákban írt cikkek hozzáférését a hatályos előírásoknak megfelelően korlátozza.

 

(s) Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabály megsértése esetén a Felhasználó hozzászólási lehetőségét a Facebook komment modul által biztosított lehetőségek szerint korlátozza – a felhasználó hozzászólásait csak Facebook-ismerősei fogják látni.

 

Adattovábbítási nyilatkozat:

Elfogadom, hogy a Bécsi Fekete (2120 Dunakeszi, Barátság út 1. I.em.5.) által a becsifekete.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim
átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében
végzett fraud-monitoring.